top of page

TIPS

Aangifte vóór 30 april is ook vóór 1 juli bericht

Door de uitspraak van de Hoge Raad m.b.t. Box 3 kan een en ander langer duren. In het algemeen kan gesteld worden dat vermogen dat geen rendement oplevert niet in Box 3 thuis hoort. 

Mensen die hun belastingaangifte vóór 1 april insturen, ontvangen nog vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst. Laatst mogelijke inleverdatum is 1 mei als er geen uitstel is verleend.

Met deze verruiming hebben mensen vier weken langer de tijd om hun aangifte in te dienen  

Let wel: als u gebruik wilt maken van de uitstelregeling voor belastingconsulenten dient u dit vóór 1 april 2023 bij uw consulent aan te vragen.

De Belastingdienst heeft zo'n 2,5 miljoen te betalen voorlopige aanslagen over 2023 verstuurd. . De Belastingdienst gaat uit van meer recente gegevens. Dit jaar wil de Belastingdienst de voorlopige aanslag beter laten aansluiten op de definitieve aanslag.

Belastingrente

M.i.v. 1 juli 2017 rekent de Belastingdienst 4% nog steeds (jawel) rente over uitstaande belastingschulden van particulieren.

Aangifte Inkomstenbelasting 2022

In 2023 moet de aangifte uiterlijk 30 april 2023 bij de Belastingdienst zijn ingeleverd.

Alleen degenen die de aangifte vóór 1 april inleveren kunnen in geval van een teruggaaf uiterlijk eind juni de teruggaaf verwachten. 

Vermogensrendementsheffing BOX 3

Door de uitspraak van de Hoge Raad is niet het vermogen belast, maar het rendement.

Dit betekent voor 2021 t/m 2023 dat het de moeite waard is om voor elk vermogensbestanddeel dat in Box3 staat uit te rekenen wat het rendement is. Als dat lager is dan het door de Belastingdienst vastgestelde forfaitaire rendement moet een bezwaarschrift worden ingediend met de werkelijk behaalde rendementen.


Per 1 januari 2017 wijzigt het forfaitair rendement voor de berekening van de belastingheffing voor box 3 vermogen zoals spaargeld, vastgoed en beleggingen. Kleine spaarders gaan er op vooruit, maar mensen met grotere vermogens gaan juist meer belasting betalen.

De heffing blijft gebaseerd op een verondersteld fictief rendement, ook wel het forfaitair rendement genoemd, maar dat rendement – van thans 4% – wordt genuanceerd om de heffing meer in lijn te brengen met de werkelijk te behalen rendementen.

Vanaf 2017 worden er 3 schrijven geïntroduceerd voor de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen in box 3. Bij iedere volgende schijf wordt een hoger percentage gebruikt om uw voordeel te berekenen. Over dit voordeel betaalt u nog steeds 30% inkomstenbelasting. Het Kabinet is namelijk van mening dat u meer rendement kunt behalen naarmate uw vermogen groter is.

Vanaf 2017 gelden de volgende 3 schijven, tarieven en vrijstelling in box 3:

Bron: Belastingdienst.nl

A Fictief rendement is als volgt opgebouwd: 1,63% over 67% plus 5,5% over 33%

B Fictief rendement is als volgt opgebouwd: 1,63% over 21% plus 5,5% over 79%

C Fictief rendement is als volgt opgebouwd: 1,63% over 0% plus 5,5% over 100%

Heffingvrij vermogen per volwassene € 30.824

)1Van €25.001 t/m €100.0002,9 % (a)(4 %)

2Van €100.001 t/m €1.000.000 4,7 % (b)(4 %)

3Vanaf € 1.000.0015,5 % (c)(4 %)Belastingtarief(30 %)(30 %)

Op basis van deze nieuwe berekening gaan vermogens tot € 220.000 vanaf 2017 minder belasting over box 3 vermogen betalen. Indien u een fiscaal partner hebt is dit zelfs het dubbele en gaat u pas meer belasting betalen als uw vermogen groter is dan € 440.000

Tot 2012 gold er bovenop de vrijstelling voor ouders nog een extra vrijstelling van ongeveer 2.000 euro per kind. Deze toeslag op de vrijstelling is per 1 januari 2012 afgeschaft.

Ouderentoeslag.

Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling. Dat betekent dat u alleen belasting hoeft te betalen als de waarde van deze beleggingen boven een bepaald bedrag uitkomt. U betaalt dan belasting over het verschil tussen het bedrag van de vrijstelling en de waarde van uw groene beleggingen.

Vrijstelling 57.845 p.p.

Vrijstelling schenking

Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000. Dit bedrag is belastingvrij. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor:

  • Als u ongetrouwd samenwoont, bent u in bepaalde situaties fiscale partners. Tot 2011 kon u als ongetrouwd samenwonende kiezen voor fiscaal partnerschap. Sinds 1 januari 2011 bent u fiscale partners als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. U kunt er niet meer voor kiezen.

  • Als u duurzaam gescheiden leeft, bent u in bepaalde situaties fiscale partners. Leeft u duurzaam gescheiden van uw echtgenoot? Tot 1 januari 2011 eindigde uw fiscaal partnerschap op het moment dat u duurzaam gescheiden ging leven. Sinds 1 januari 2011 is dit gewijzigd. U bent nog fiscale partners als u duurzaam gescheiden leeft tot het moment dat u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:


Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kan iedereen inloggen met zijn DigiD (en niet met zijn BSN). Men kan er de stand van zijn pensioen en AOW checken. Ook kan men raadplegen hoeveel nabestaandenpensioen er is na overlijden. Steeds meer organisaties en gemeenten zijn via uw DigID bereikbaar voor informatie.

Terugbetaling

Hypotheekleed

EINDE RENTEVAST PERIODE VAN UW HYPOTHEEK OF HYPOTHEEK MET VARIABELE RENTE

Vergelijk het renteverschil over 5 of 10 jaar met de extra kosten als u naar een andere hypotheekverstrekker overstapt (taxatiekosten? notariskosten, provisie).

Laagste hypotheekrente met BHG 4,20%; hoogste 5,9% vijf jaar vast.

De mkb-winstvrijstelling stelt een vast percentage van de winst van ondernemers in de inkomstenbelasting vrij van belasting. Hiervoor geldt nu nog de voorwaarde dat wordt voldaan aan het urencriterium. Deze voorwaarde vervalt vanaf 2010. Voortaan bestaat dus recht op de mkb-winstvrijstelling ongeacht het aantal uren dat aan een onderneming wordt besteed.

Hybride ondernemers (mensen die naast een baan een onderneming hebben) en deeltijdondernemers (zonder baan ernaast) krijgen daardoor ook mkb-winstvrijstelling. Door het afschaffen van het urencriterium wordt het aantrekkelijker om een onderneming te starten in deeltijd of naast een baan.

Deze winstvrijstelling wordt elk jaar verlaagd.

Investeringsaftrek

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen. Deze aftrek is vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf. Deze regeling zal ook aanzienlijk worden verruimd.

Het kabinet wil dat investeringen door ondernemers extra worden bevorderd. Daarom wordt het maximale percentage van deze zogeheten Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) verhoogd van 25 procent naar 28 procent. Dat wil zeggen dat in deze nieuwe situatie de maximale investeringsaftrek 15.120 euro bedraagt (bij een investeringsbedrag van 54.000 euro tot 100.000 euro).


Toeslagen

Op 1 januari 2013 treedt de wet in werking die een vermogenstoets in de Wet op de zorgtoeslag introduceert. Volgens deze wet bestaat er geen aanspraak op een zorgtoeslag indien de grondslag sparen en beleggen meer bedraagt dan € 80.000. Dit bedrag geldt ook voor de partnersituatie.

Toeslag 2022 en/of 2023 aanvragen of wijzigen Wilt u een toeslag aanvragen voor 2021-2022 of uw toeslag voor 2022-2023 wijzigen? Dat kunt u voortaan online doen met Mijn toeslagen, uw persoonlijke toeslagenpagina op internet. Hiervoor hebt u een DigiD-inlogcode nodig. Voor uw toeslagen vanaf 2018 hoeft u dus geen aanvraag- en wijzigingsprogramma's meer te downloaden.

Giften zijn voor 100% aftrekbaar als u ze in de vorm van een lijfrente schenkt.

Culturele giften zijn volledig aftrekbaar + 25% extra aftrek.

Alleen giften aan kerkelijke instellingen en instellingen genoemd in het ANBI register komen voor aftrek in aanmerking.

Studiekosten van uzelf en/of uw partner zijn niet meer aftrekbaar als de studie bedoeld is om uw carrière (en salaris) naar een hoger plan te brengen.

De huurtoeslag gaat extra omhoog. Hierdoor ontvangen de meeste mensen meer huurtoeslag. Krijgt u al huurtoeslag? Kijk in Mijn toeslagen om te zien hoeveel u krijgt.

Bij een hoger inkomen of een hogere huur kunnen meer mensen huurtoeslag krijgen. Krijgt u nog geen huurtoeslag? Maak een proefberekening om te zien of u huurtoeslag kunt krijgen. In 2022 hebt u recht op huurtoeslag als de huur niet hoger is dan € 763,47. Dit bedrag is in 2023 verhoogd naar € 808,06. Vraag de huurtoeslag aan in Mijn toeslagen als u er recht op hebt.

bottom of page